ΧΡΟΝΙΑ ΚΥΣΤΙΤΙΔΑ – ΔΙΑΓΝΩΣΗ

ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ ΚΥΣΤΙΤΙΔΑΣ

Για μια πλήρης και αντικειμενική διάγνωση και αξιολόγηση της χρόνιας κυστίτιδας χρειάζεται, πέρα από τον εντοπισμό των συμπτωμάτων που ανεφέρονται στην σχετική σελίδα, και ένας αριθμός εργαστηριακών εξετάσεων.

Εργαστηριακές εξετάσεις

Τεστ με ταινίες ουροανάλυσης: Σε μερικές μόνο περιπτώσεις ποιοτικές αναλύσεις με την χρήση των απλών ταινιών 10 παραμέτρων ουροανάλυσης σε πρόσφατα ούρα μπορεί να δείξουν σημάδια αίματος και φλεγμονής.

Γενική ούρων: Δεν έχει συνήθως στις χρόνιες φλεγμονές ιδιαίτερη αξία, αλλά μπορεί να εξαχθούν μερικές φορές χρήσιμα συμπεράσματα από συνυπάρχουσες ασθένειες ή και κάποιες επιπλοκές.

Καλλιέργεια ούρων: είναι ελάχιστες οί περιπτώσεις, ίσως όχι περισσότερες από 20%, όπου μπορεί να αναδειχθεί ό μικροβιακός παράγοντας και αυτό συνήθως όταν συνυπάρχουν μέτρια ή έντονα ενοχλήματα από το ουροποιητικό. Στις περιπτώσεις τυχαίας λήψης ούρων για καλλιέργεια (όταν έχουμε κολπίτιδες και θέλουμε να διαπιστώσουμε εάν ή λοίμωξη υπάρχει ή έχει μεταδοθεί και στην ουροδόχο κύστη), σπάνια μπορεί να ανευρεθεί μικρόβιο άσχετα με τον βαθμό ύπαρξης χρόνιας φλεγμονής στήν κύστη. Σε αυτή την περίπτωση καταφεύγουμε σε άλλη εξέταση, πού γίνεται από τον ουρολόγο και είναι η ουρηθροκυστεοσκόπηση.

Καλλιέργεια κολπικού υγρού: ο κόλπος αποτελεί σχετικά εύκολο περιβάλλον για αποικισμό μικροβίων, που ανάλογα με τις λοιμογόνες ιδιότητες πού διαθέτουν, εκτός από την πρόκληση τοπικής φλεγμονής πολύ εύκολα μπορούν να εισέλθουν στην ουρήθρα και στην ουροδόχο κύστη. Μια ανεύρεση μικροβίων στον κόλπο συχνά οδηγεί και στον καθορισμού του αιτιολογικού παράγοντα της χρόνιας κυστίτιδας. Εδώ θα πρέπει να τονισθεί ότι οι καλλιέργειες στο κολπικό υγρό είναι εξειδικευμένες και θα πρέπει να τηρείται από τον μικροβιολόγο ειδικό πρωτόκολλο αξιολόγησης τους, διότι από ότι έχω δει από την εμπειρία μου τά αποτελέσματα τους σε αρκετές περιπτώσεις είναι από μερικώς έως και τελείως αναληθή.

Καλλιέργεια ιστού περιόδου: είναι πολύ σοβαρή και απαραίτητη εξέταση προκειμένου να δειχθεί εάν τα μικρόβια έχουν προσβάλει το ενδομήτριο, ιδίως όταν ή καλλιέργεια κολπικού υγρού εμφανίζει φλεγμονή αρκετά έντονη , δηλαδή εκτός της εύρεσης τού μικροβιακού παράγοντα , ο αριθμός τών πυοσφαιρίων είναι μεγάλος. Από την δική μου εμπειρία μια σοβαρή φλεγμονή στον κόλπο, πιθανολογεί ταυτόχρονη εύρεση μικροβιακών παραγόντων σε ποσοστό άνω του 30% καί στο ενδομήτριο ή ακόμα και στις σάλπιγγες. Η κατάσταση αυτή απαιτεί στο πλείστο των περιπτώσεων εκτός τής συνήθους αγωγής από το στόμα καί ειδική φαρμακευτική αντιμετώπιση (σε αρκετές περιπτώσεις τα φάρμακα λαμβάνονται ενδοφλεβίως). Είναι απαραίτητη ή εκρίζωση τού μικροβιακού παράγοντα από το ενδομήτριο, γιατί αποτελεί σοβαρή αιτία διακοπής κύησης ιδίως μετά τον πρώτο μήνα.

Υπερηχογραφικός έλεγχος: Για αυτούς που γνωρίζουν τί ακριβώς πρέπει να αξιολογήσουν από το ουρογεννητικό σύστημα, αποτελεί ένα πολύτιμο εργαλείο γιατί μας δείχνει πολλά στοιχεία που συνοδεύουν ή και αποτελούν παρενέργειες της χρόνιας αυτής πάθησης (κυστίτιδας). Μέσω αυτής της εξέτασης αξιολογείται η λειτουργική χωρητικότητα της ουροδόχου κύστεως, ή πιθανή δυσλειτουργία τού μηχανισμού ούρησης λόγω φλεγμονής ή άλλων υπαρχουσών επιπλοκών, η ύπαρξη πιθανών ενδοτοιχωματικών αλλοιώσεων (π.χ. όγκων) και η ύπαρξη πιθανών λιθιάσεων.

Ακτινολογικός έλεγχος: Απαραίτητος σε κάποιες περιπτώσεις όπου χρήζει διαφορικής διάγνωσης το πρόβλημα με την χρήση κυρίως της Ενδοφλέβιου πυελογραφίας με κυστεογραφία. Επίσης σε λίγες περιπτώσεις ή χρήση της Αξονικής τομογραφίας θεωρείται απαραίτητη για διαφορική διάγνωση είτε σε ενδοτοιχωματική αλλοίωση ή εξωκυστικό πρόβλημα που μπορεί να συνυπάρχει.

Εικόνες 1 & 2: Ενδοφλέβια πυελογραφία με κυστεογραφία σε πλάγια και όρθια λήψη, δεικνύουσα έλλειμμα γεμίσματος του σκιαγραφικού στην βάση της και παραμόρφωση του σχήματος της κύστης, με εμφάνιση τύπου «αχλαδιού», που αποδείχθηκε να είναι αδενική κυστίτιδα με συνοδό λιπωμάτωση της πυέλου.

Ουροομετρικός έλεγχος: Σε αρκετές περιπτώσεις δεικνύει προβλήματα που αποτελούν αιτία ή επιπλοκές της πάθησης (χρόνιας κυστίτιδας) και σίγουρα είναι μια εξέταση αρκετά χρήσιμη. Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις όπου μεταφλεγμονώδη στενώματα ουρήθρας, συντηρούν καί αυξάνουν την συχνότητα υποτροπών.

Ουρηθροκυστεοσκόπηση: Αποτελεί την κύρια εξέταση στις παθήσεις της ουροδόχου κύστης, αφού έρχεσαι οπτικά άμεσα και σε μεγέθυνση, επαφή με το πρόβλημα και μπορείς να διαγνώσεις το είδος της πάθησης, την περιοχή έκτασης της φλεγμονής, την χρονιότητα του προβλήματος και να αξιολογήσεις το είδος της θεραπείας που θα εφαρμόσεις και για πόσο καιρό.

Εικόνα 3: Είσοδος κυστεοσκοπίου στην ουροδόχο κύστη.

Η κυστεοσκόπηση, είναι μία ανώδυνη εξέταση που γίνεται με την χρήση τοπικού αναισθητικού (γέλης) που εφαρμόζεται στην ουρήθρα . Μετά εισάγεται το κυστεοσκόπιο το οποίο αποτελείται από έναν λεπτό μεταλλικό σωλήνα, μέσα από τον οποίον περνάει ο μεγενθυτικός φακός, ο οποίος με την σειρά του συνδέεται με ειδική πηγή εκπομπής φωτεινής δέσμης, έτσι ώστε η οπτική εικόνα που λαμβάνεται να είναι καθαρή και λεπτομερής. Ο εξοπλισμός με κυστεοσκόπια και πηγές ειδικής φωτεινής δέσμης υψηλής τεχνολογίας, δημιουργούν τις αναγκαίεςπροϋποθέσεις για την σωστή αξιολόγηση.

Η εμπειρία του ουρολόγου αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την σωστή αξιολόγηση της εικόνας που θα παρουσιάζει η φλεγμονή. Οι βλάβες μπορεί να είναι είτε περιορισμένες ή να καλύπτουν σχεδόν όλο το κυστικό τοίχωμα και σε μερικές περιπτώσεις να χρήζουν διαφορικής διάγνωσης, αφού μπορεί να υποκρύπτονται και κακοήθεις αλλοιώσεις. Σε περίπτωση που κατά την διάρκεια της εξέτασης αναδεικνύονται προβλήματα διαφορικής διάγνωσης, στον ίδιο χρόνο πραγματοποιούνται και λήψεις ιστού από τις ύποπτες περιοχές, προκειμένου ιστολογικά να τεθεί η διάγνωση.

Παραθέτω μερικές μορφές χρόνιας κυστίτιδας σύμφωνα με την κυστεοσκοπική τους εμφάνιση όπως είναι :

Εικόνα 4: Διάφορες μορφές χρόνιας κυστίτιδας με ανάλογη κυστεοσκοπική εμφάνιση, όπως μεμβρανώδης κυστίτιδα- τριγωνίτις, κυστική κυστίτιδα, αδενική κυστίτιδα, ερυθηματώδεις κρυσταλλικές ασβεστοποιήσεις, οζώδης κυστίτιδα, ερυθηματώδης κυστίτιδα.

From Our Blog

Ποιες τροφές βοηθούν τον προστάτη; Είναι γνωστό ότι η προστατίτιδα είναι μια ασθένεια που θεραπεύεται δύσκολα. Οι ασθενείς μπορούν να πάρουν εκατοντάδες αντιβιοτικά, να δοκιμάσουν πολλαπλές ασκήσεις και…
Κάθε περίπτωση διαφέρει. Οι κύριοι παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν τη διάρκεια της θεραπείας είναι οι εξής: Χρονιότητα ασθένειας: Πόσο χρόνο ο ασθενής είχε το μικρόβιο (ακόμα και…